Jeremiasz Michał Korybut książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu, herbu własnego (Korybut)

[portret przypisywany D.Schultzowi]

ur. ?.?.1612 (?); zm. 20.VIII.1651 (Pawołocz)


Książę (Kniaź) na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu

Hieremias Michael Corybut Dux et Princeps visnioviecus

Pan na Wiśniowcu, Łubniach, Chorolu, Zbarażu, Rumnie i Hadziaczu

urzędy senatorskie: Wojewoda Ruski (od 1646), Starosta Kaniowski* (od 1647), Przasnyski (od 1649), Nowotarski**
(od 1649) i Przemyski (od1649)

Regimentarz Wielki Koronny***

ożeniony od 1639 z Gryzeldą Konstancją z Zamoyskich, ojciec Michała Tomasza późniejszego króla Polskiego Michała I Korybuta


przypisy:
* - tytuł nigdy nie potwierdzony nadaniem królewskim, uzurpowany od momentu bezprawnego zajęcia Kaniowa przez wojska Jeremiego. Oficjalnym i legalnym starostą kanowiskim był syn Samuela Łaszcza, Michał.
** - urząd piastował tylko dwa tygodnie, po czym musiał się go zrzec na rzecz Adama Kisiela
*** - w roku 1648 tymczasowo, na czas niewoli hetmanów, nadano Jeremiemu naczelne dowództwo nad wojskami koronnymi. Odebrał mu ję zaraz po koronacji Jan Kazimierz. Ponownie nadał mu je dopiero podczas sejmu 1649/1650, jednak wkrótce później wrócili z niewoli hetmani.

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna